DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ HÓA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC:

ĐẨY MẠNH SỰ DI CHUYỂN CỦA NGƯỜI HỌC

 THÔNG BÁO 

Quốc tế hoá giáo dục đại học là một trong những chiến lược quan trọng được các cơ sở giáo dục đại học tăng cường thực hiện nhằm sử dụng các nguồn lực từ bên ngoài để phát huy nội lực, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín của cơ sở giáo dục đại học trong khu vực và trên thế giới. Trong những năm qua, trường Đại học Ngoại thương đã xây dựng một mạng lưới các đối tác là các trường đại học, các viện nghiên cứu uy tín trên thế giới, các tổ chức quốc tế lớn để hợp tác và thực hiện thành công nhiều chương trình mới, đa dạng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa...

Các bài khác...