Diễn đàn "Forum on Internationalization in Higher Education: Promoting Student Mobility"

08:00
Nội dung: Diễn đàn "Forum on Internationalization in Higher Education: Promoting Student Mobility".
Thành phần:  Các đồng chí: Tuấn (HT); Giang, Lê Thủy (PHT); P.HTQT; P.TT&QHĐN; Tiến, Ngọc Lan (QLKH); Ngọc (ĐTQT); Cường (CS2); Trưởng, Phó các đơn vị theo thư mời và các cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm.
Địa điểm: Tầng 3, VJCC.