Hội nghị khoa học Khoa Lý luận chính trị: "Đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam hướng tới phát triển ổn định, bền vững"

14:00
Nội dung: Hội nghị khoa học Khoa Lý luận chính trị: "Đảm bảo an sinh xã hội ở Việt Nam hướng tới phát triển ổn định, bền vững".
Thành phần:  Ban Giám hiệu, P. QLKH, giảng viên Khoa LLCT, khách mời và những người quan tâm.
Địa điểm: Văn phòng Khoa Lí luận Chính trị.