Tọa đàm khoa học Khoa Tiếng Pháp: "Vấn đề kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Pháp tại ĐHNT

08:45
Nội dung: Tọa đàm khoa học Khoa Tiếng Pháp: "Vấn đề kiểm tra đánh giá trong giảng dạy tiếng Pháp tại ĐHNT.
Thành phần: CBGV Khoa Tiếng Pháp và những người quan tâm.
Địa điểm: Văn phòng Khoa Tiếng Pháp.