Hội thảo "Đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đáp ứng nhu cầu xã hội"

08:00
Nội dung:  Hội thảo "Đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đáp ứng nhu cầu xã hội".
Thành phần: Theo giấy mời và những người quan tâm.
Địa điểm: Tầng 3, VJCC.